Ett gediget grepp om djuromsorgsfrågan

Atria Scandinavia är en av Sveriges största livsmedelsproducenter. En stor andel av de råvaror vi handlar och vidareförädlar är köttråvara från gris och nöt. Vi får regelbundet frågor från kunder och konsumenter gällande vår syn på djuromsorg. Här nedan följer därför en kort beskrivning av vårt arbete i dessa frågor.

Läs mer!

Läs gärna mer om hur vi arbetar med djuromsorgsfrågor och köttinköp på www.atria.se.

Atria Scandinavia har vare sig egna gårdar, slakterier eller egna transporter för levande djur i Sverige. För att kunna producera vara animaliska produkter på ett hållbart och etiskt korrekt sätt, måste vi därför se till att djuren behandlas väl och hålls friska. Vår inköpspolicy säkerställer att samtliga leverantörer lever upp till vår standard när det gäller spårbarhet, djuromsorg, kvalitet och tillgång till råvaror. I upphandlingen med leverantörer kontrollerar vi hur väl de lever upp till Upphandlingsmyndighetens regler för upphandling som bygger på svensk djurskyddslagstiftning. Detta gör vi för att vara tydliga med vad vi anser är viktigt. 

I upphandlingen med leverantörer kontrollerar vi hur väl de lever upp till Upphandlingsmyndighetens regler för upphandling som bygger på svensk djurskyddslagstiftning (MSR).

Vi väljer ut leverantörer som vi litar på, som har högt renommé och som vi vet följer lagstiftningen. De vi anlitar mest har hela kedjan med slakt och styckning i samma byggnad. Vi samarbetar även med myndigheter och nationella organisationer for att stödja och vidareutveckla en god djurhållning.

Ursprung av vårt kött

Av den köttråvara vi använder i produktionen i Sverige är cirka 65 procent svenskt kött. Vi köper även råvara från Finland där våra finska ägare har egna kontraktsgårdar med egna djurskyddsprogram och veterinärer. Dessutom köper vi från utvalda och godkända leverantörer i Tyskland, Danmark, Frankrike, Holland, Österrike, Norge och Irland.  

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav - för en bättre djuromsorg

Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt sortiment mot att uppfylla Upphandlingsmyndighetens (tidigare Miljöstyrningsrådets/Konkurrensverkets) hållbarhetskrav på god djuromsorg i offentlig upphandling.

Vårt arbete har resulterat i att vårt kött- och charksortiment idag till stor del består av så kallade MSR-godkända produkter, med antingen svensk råvara, finsk råvara eller råvara från EU-godkända anläggningar. Utöver detta har vi även Guldfågelns sortiment av svenska kycklingprodukter och Dagens Rätt Fisk-sortimentet med nästan uteslutande MSC-certifierade fiskprodukter. Arbetet fortlöper och vårt mål är att alla våra produkter inom Atria Foodservice ska uppfylla kriterierna.

På DABAS, under varje artikels basnivå, finner man exakt vilka krav som uppfylls samt leverantörsförsäkran för dessa.

 

På DABAS under varje artikel hittar Ni leverantörsförsäkran för de hållbarhetskriterier som artikeln uppfyller!

Nytt verktyg för leverantörsbedömning

Under hösten 2014 gick vi över till ett nytt leverantörshanteringssystem. Efter att leverantören fått svara på en rad frågor om bland annat affärsetik, hälsa, miljö och säkerhet, får vi ut en sammanfattning som ger oss en nyanserad bild av vem leverantören är. På så vis får vi en mer ärlig dialog och ett tätare samarbete med leverantören samtidigt som vi skapar en transparens mot våra kunder. Med det nya systemet har vi tagit bort de leverantörer som inte levde upp till våra krav. 

Regelbundna besök hos leverantörer

Varje år utför vi revisioner hos alla våra leverantörer. Utifrån vår inköpspolicy väljer vi även ut leverantörer som vi besöker, både i Sverige och Danmark och i övriga Europa. Detta görs alltid i samarbete mellan våra kvalitets- och inköpsavdelningar. Under besöket säkerställer vi att leverantören följer de krav vi ställer på livsmedelssäkerhet och god djuromsorg. Vi stänger genast av leverantörer om vi upptäcker att de inte lever upp till våra krav.